Stanovy sdružení
 
Domů
Lokalita
Připravované akce
Stanovy sdružení
Shromáždění členů
Přihláška
Kontakt
Sponzoři sdružení
Odkazy
Kniha návštěv

 

Níže uvedený text představuje stanovy sdružení. Dokument je k dispozici rovněž ve formátu .doc
 

Stanovy Občanského sdružení „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“

I. Název a sídlo

Občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ (dále jen sdružení) má sídlo na adrese - Obecní úřad Pačejov, Nádraží 199, Pačejov, 341 01 Horažďovice,(tel.376595231).

II. Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním, neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona 83/1990Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

III. Základní cíle sdružení

Základní cíle sdružení jsou zejména:

a) zabránit plánování,průzkumu a výstavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu na Klatovsku v lokalitě s pracovním názvem „Pačejov – nádraží“ i kdekoliv jinde na území České republiky, b) ochrana přírody a krajiny, c) ochrana životního prostředí, d) zlepšování životního prostředí a životních podmínek pro zdraví člověka, e) kontrola dodržování platných právních předpisů, zejména v oblasti ekologie, ochrany přírody,ochrany vod a ovzduší, f) vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti enviromentálních rizik g) podpora informovanosti občanů o ekologii, h) podpora turistiky, cykloturistiky a sportu celkově, i) mapování nepovolených skládek odpadů a kontrola dodržování platného zákona o odpadech, j) zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí – osvětová činnost, besedy, přednášky, školení, semináře, exkurze v oblasti životního prostředí a zdraví člověka pro širokou veřejnost včetně dětí a mládeže, k) ochrana jakosti vod a ekosystémů, l) kontrola dodržování platného zákona o ovzduší, m) podpora celkového rozvoje regionu Klatovska v oblasti turistického ruchu, sportu a kulturního dědictví, n) spolupráce se všemi subjekty v České republice i zahraničí, které mají podobné cíle jako jsou cíle našeho sdružení. o) kontrola dodržování platných právních předpisů v oblasti jaderné energie,energetiky, prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a ochrany veřejného zdraví v souvislosti zejména s možností poukázat na nevhodnost plánovat stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu na Klatovsku.

IV. Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména: a) praktická činnost v souladu s cíli uvedenými v článku III., b) informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky, ostatními iniciativami, a to českými i zahraničními, c) pořádání seminářů a přednášek, d) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu lidských práv, e) vydávání publikací, f) informační a poradenská pomoc jednotlivcům a organizacím, g) účast ve správních řízeních.

V. Příznivci a členové sdružení

Členem sdružení (dále také jen „člen“) mohou být fyzické nebo právnické osoby. Členem mohou být i cizinci. Členem se stává fyzická nebo právnická osoba schválením písemné přihlášky výkonným výborem Občanského sdružení „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ (dále jen „výkonný výbor“). Do doby ustanovení výkonného výboru jedná jménem výkonného výboru přípravný výbor Občanského sdružení „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ ( dále jen „přípravný výbor“) se všemi právy a povinnostmi,které jsou těmito stanovami určeny. Usnesení ze schůze přípravného výboru musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů přípravného výboru veřejným hlasováním - minimálně pěti hlasy,kteří hlasují pro návrh usnesení přípravného výboru. Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru dnem doručení sdělení Ministerstva vnitra o registraci sdružení pověřenému členu přípravného výboru (zmocněnci). K jejich členství není potřeba schválení shromážděním členů.

Členové sdružení mají právo: - volit do orgánů sdružení a být do nich voleni, - účastnit se shromáždění členů a rozhodovat na něm, - na přístup ke všem písemnostem, které se týkají občanského sdružení

Povinností členů je dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení. Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím shromáždění členů nebo usnesením ze schůze výkonného výboru. K vyloučení může dojít pouze, pokud člen sdružení svým jednáním porušuje tyto stanovy nebo rozhodnutím shromáždění členů nebo výkonného výboru, zejména koná-li člen sdružení proti cílům sdružení nebo používá-li prostředky neslučitelné s těmito stanovami nebo s rozhodnutími shromáždění členů nebo výkonného výboru.

VI. Organizační uspořádání

Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění členů (dále jen „shromáždění“). Shromáždění se schází minimálně jednou za 6 měsíců. Shromáždění svolává předseda sdružení. Do doby zvolení předsedy sdružení přechází práva a povinnosti předsedy na přípravný výbor.. Předseda je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně třetina členů sdružení. Ze svých schůzí pořizuje shromáždění zápis, který ověřují dva členové sdružení svými podpisy a jeho přílohou je prezenční listina s podpisy přítomných členů.

Shromáždění rozhoduje o: - schválení písemné přihlášky fyzických a právnických osob,pokud tak neučinil výkonný výbor, - vyloučení člena ze sdružení,pokud tak neučinil výkonný výbor, - změně stanov, - zániku sdružení, - volbě a odvolání výkonného výboru a o tom kolik bude mít výkonný výbor členů. - jakékoliv další otázce, pokud si to vyhradí.

Shromáždění rozhoduje, není-li stanoveno jinak, dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Statutárním zástupcem a výkonným orgánem je předseda sdružení (dále jen „předseda“). Předsedu volí a odvolává výkonný výbor.Předseda sdružení je zároveň předsedou výkonného výboru. Předseda je oprávněn jednat ve všech věcech jménem sdružení. K jednání jménem sdružení může předseda písemně zmocnit jiného člena sdružení. Předseda rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím shromáždění vyhrazeny shromáždění členů nebo výkonnému výboru.

Dalším orgánem sdružení je výkonný výbor. Výkonný výbor je volen a odvoláván shromážděním členů sdružení. Činnost výkonného výboru: - schází se dle potřeby minimálně jedenkrát za tři měsíce, - ze svých schůzí pořizuje zápis, - volí a odvolává předsedu sdružení,který je zároveň předsedou výkonného výboru, - rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení,pokud tak neučinní shromáždění , - kontroluje hospodaření sdružení, - stanovuje výši odměn členům sdružení za práci a účelně vynaložené náklady při činnostech pro sdružení, - rozhoduje o činnosti sdružení a financování výdajů sdružení, - rozhoduje o ustanovení jednotlivých funkcí členům výkonného výboru, - o usnesení výkonného výboru rozhoduje na svém zasedání výkonný výbor veřejným hlasováním, usnesení je přijato v případě, pokud pro návrh usnesení hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru – minimálně pěti hlasy.

VII. Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíly sdružení. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku III. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl.IV. těchto stanov. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda dle platných právních předpisů.

VIII. Zánik sdružení

O zániku sdružení rozhoduje shromáždění absolutní většinou hlasů všech členů. V případě zániku jmenuje shromáždění minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

 

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 11. 12. 2003